Tájékoztató

3.1. A képző szerv a tanuló részére írásos tájékoztatót állít össze, amely minimálisan az alábbiakat tartalmazza:

3.1.1. KRESZTANODA AUTÓS-MOTOROS ISKOLA ,

Eger Céhmesterek udvara 12.

Tel.: 30/325-9363, 30/365-2380

Honlap:  kresztanodaeger@gmail.com

3.1.2. Egyéni vállalkozó

3.1.3.  Cégbírósági bejegyzés száma: ES-253650

3.1.4.  Iskolavezető :Pál Györgyné

Tel.:20/954-6561

Email: kresztanodaeger@gmail.com

3.1.5. Eger Céhmesterek udvara 12.

Tel.:30/325-9363 , 30/365-2580

Ügyfélfogadás : Kedd, Csütörtök 11-13 óráig  14-16 óráig

3.1.6.Telephely:  Eger Céhmesterek udvara 12.

Tel.:30/325-9363 , 30/365-2580

3.1.7. A tanfolyamra vagy szaktanfolyamra való felvétel módja:

-Vizsgadíj befizetését igazoló számla

-Ha van felmentést ,ezek alapjául szolgáló okiratot

– alap vagy magasabb iskolai bizonyítvány eredetiben (kivéve „AM” kategória) be kell mutatni a KAV-NAK ,legkésőbb a vizsgaigazolás kiadásáig.

3.1.8. Egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálat:

EÜ alkalmassági vizsgálat:    I. csoport- díja : 7200.-   A vizsgálatot a körzeti orvos végzi

PÁV -vizsgálat szükséges ,ha a jelöltnek 2 éven belül,5 sikertelen gyakorlati vizsgája volt. A PÁV- vizsgálat eredményéről kapott írásos értesítést mellékelni kell.

3.1.9. A tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételei:

  1. A járművezetőket tanfolyamon kell képezni
  2. A tanfolyamra az vehető fel, aki az előírt életkornál fél évvel fiatalabb.
  3. A tanfolyam elméleti, és gyakorlati oktatásból áll (teljes képzési szolgáltatás)
  4. Felmentés adható: – elméleti képzésből: siket, mozgáskorlátozott , a magyar nyelvet nem beszélő tanulóknak. (külön szerződés alapján )

–   24/2005. 3 sz. melléklet 4 pont alapján

-A1, A , kategóriák esetén a 24/2005. 11§ 5 bekezdés szerint

  1. A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása, csak az elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után kezdhető meg
  2. A járművezetőket a Közlekedési Felügyelőség járművezetői vizsgabizottságának vizsgabiztosa vizsgáztatja.
  3. Beiskolázás feltétele – közlekedésbiztonsági alkalmasság a 326/ 2011 (12.28.) Kormány rendelet alapján.
  4. Tanfolyamra az iskolázható be, aki a 8. osztályt elvégezte. (kivéve „AM” kategória)
  5. Elméleti vizsgára bocsátás feltételei :

-akik a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették

-aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül külön jogszabályban              előírt életkornál  legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

– az elméleti vizsgára bocsátás részletes szabályait a 24/2005 (04.21) GKM rendelet

10 § tartalmazza

– az elméleti tanfolyam elvégzése után, a tanfolyam kezdésének első napját követő 9 hónapon belül a tanulónak KRESZ vizsgára kell jelentkeznie, és 12 hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát kell tennie, ellenkező esetben új elméleti tanfolyamot kell végeznie.

-a sikeres KRESZ vizsga, a napjától számított 24 hónapig érvényes.

– Az elsősegély igazolást, és az iskolai végzetséget bizonyító okiratot a vizsgaigazolás kiadásig szükséges bemutatni a Közlekedési Felügyeleten.

  1. Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

-a tanfolyam elméleti részét elvégezte, és erről igazolást kapott.

– aki a külön jogszabályban előírt életkort betöltötte.

– aki az elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott.

– motoros gyakorlati felkészülés, és vizsga csak védőfelszerelésben végezhető (24/2205.  3.sz. melléklet 3.5.2 pont)

-a gyakorlati vizsgára bocsátás részletes feltételeit a 24/2005 (24/21) GKM rendelet 11§ tartalmazza

A vizsgaigazolás kiadásának a feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzése, amit külön tanfolyam keretében a képzőszerv biztosít.

3.1.10. A járművezetői tanfolyamok minimális kötelező óraszámai:

Elméleti oktatás, ( egy elméleti óra időtartama 45 perc) minimum óraszámai

KRESZ, Járművezetés elmélete, Műszaki ismeretek, Munkavédelem, Bü:

„AM” kategória                  16 óra

„A1” kategória                    22 óra

„ A” kategória                     22 óra

„B” kategória                       28 óra

Gyakorlati oktatás (gyakorlati óra időtartama 50 perc) minimum óraszámai, és kötelezően teljesítendő kilométer teljesítményei.

„AM” kategória                                        10 óra / 100 km

„A1” kategória                                          16 óra / 240 km

„A” kategória                                            26 óra / 390 km

„A” 2 éves „A korl.” előzménnyel      8 óra /120 km

„B” kategória                                              29 óra / 580 km

Az elméleti, és gyakorlati oktatás kötelező óraszámaitól eltérni nem lehet.

(Jogszabály: 24/2005. 3. sz. melléklet 3.2.1.) Ha a jelölt plusz-órák vételét igényli, annak vételére előzetes megállapodás alapján lehetőséget biztosít a képzőszerv.

3.1.11. Gyakorlati képzésnél a járműveket a képzőszerv biztosítja.

Jelenleg választható autótípusok:

-SUZUKI IGNIS

-OPEL ASTRA

Tandíjak: lásd a weboldal megfelelő menüjében

3.1.12. A tanfolyamról történő hiányzás pótlása:

Elméleti tantárgyból a tanfolyamról történő hiányzás esetén, amennyiben a hiányzás nem haladja meg a kötelező óraszám 10%-át, a hiányzás önálló tanulással is pótolható. Amennyiben a 10%-ot meghaladja, a képző szerv által tartott pótfoglalkozáson kell részt venni.

Gyakorlati tantárgyból a tanóra megkezdése előtt 24 órával a tanuló köteles az oktatót hiányzásáról értesíteni, és új időpontot egyeztetni. Amennyiben ezen kötelezettségének a tanuló nem tesz eleget, úgy az elmaradt tanóra díjának 50%-át a tanulónak meg kell fizetnie.

3.1.13. A tandíj befizetésének módja:

A tandíj befizetése a képzőszervnél, Eger Céhmesterek udvara 12 sz. alatti irodájában,-bizonylat ellenében- vagy banki átutalással történik.

A tandíj változtatásának jogát a képzés a képzőszerv a képzés bármely időszakában fenntartja. A már befizetett tandíjakat a változás nem érinti.

3.1.14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól mentesítés adható a 24/2005 (IV.21) GKM rendeletben foglaltak alapján.

3.1.15. A tanuló áthelyezés feltételei:

A képzés bármely szakaszában mindkét félnek joga van a megállapodást felbontani. Az elmélet tanfolyam megkezdése után az elméleti tandíj nem igényelhető vissza.A gyakorlati képzésre befizetett összeg fel nem használt része a tanuló számára visszafizetésre kerül.

A tanuló áthelyezési kérelem a 24/2005 GKM rend. 16§ I. pontban meghatározott Bizonylati Album 5 sz. mellékletével igényelhető. (Képzési Igazolás)

A képzőszerv köteles a tanuló ( esetlegesen már képzőszervhez történő áthelyezés esetén is) személyi adatait megőrizni.

Már képzőszervhez történő áthelyezés esetén a szerződésbontás napján a tanuló köteles az addigi  igénybevett   kedvezményeket, valamint 15,000.- Ft ügyintézési díjat  visszafizetni ,illetve megfizetni . Amennyiben a tanuló ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a képzőszerv a tartozást jogi úton is behajtja.

Amennyiben a tanfolyam végzése közben bármilyen problémája adódik, azzal az iskolavezetőhöz , vagy az iskola tulajdonosához fordulhat.

3.1.16. Oktatási helyszínek:

Elméleti oktatás:          Eger, Céhmesterek udvara 12.

Egészségügyi oktatás:  Eger, Céhmesterek udvara 12.

3.1.17. a pótórák igénylésének módja, díjai,

Igénylés szóban, az iskola tantermében, díja óránként 6000 ft.

3.1.18. A képzési felügyeleti szerv:

Heves Megyei KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

3300 Eger, Töviskes tér 1/A

Tel.: 36/30-128-3730  36/30-128-3729

3.1.19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

– A vizsgázónak vizsga megkezdésére a képzőszerv által megjelölt időben és helyen kell megjelennie.

-Valamennyi vizsgán a tanulónak igazolnia kell személyazonosságát. Akinek már járműkategóriára érvényes vezetői engedélye van, be kell mutatnia.

-Aki a vizsgán valamely tárgyból nem felel meg, az három nap eltelte után újabb vizsgát tehet.

-Az elméleti vizsgára célszerű tollat is magával vinnie (kék és fekete) . A számítógépes vizsga helyett a vizsgabizottság vezetőjének engedélye alapján, szóbeli vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, ill. érti, aki egészségi állapotából következően, szövegértési , szövegolvasási nehézségekkel küzd, valamint szakorvosi igazolással rendelkező hallássérült személy.

-Forgalmi vizsga csak sikeres rutin vizsga után tehető. (kivéve „B” kategória)

-Sikertelen forgalmi vizsga után, a képzőszerv tulajdonosának döntése alapján, öt pótóra vétele kötelező, a következő vizsga sikeressége érdekében.

-A tanuló már képzőszervhez történő áthelyezését a 15 pont alapján kérheti.

A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni, és a felügyelet vezetője hat hónapra eltilthatja azt aki:

-A személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtéveszti, vagy azt megkísérli

-A vizsgára szeszesital, vagy egyéb kábító hatású szer hatása alatt jelentkezik, vagy a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan állapotban van.

-A vizsgabiztos döntésének  meghozatalában, előny adásával, vagy ígéretével, befolyásolni törekedett.

-A vizsgát a biztos felfüggesztheti és a vizsgabizottság vezetője három hónapra eltilthatja azt aki a vizsgát megzavarja .

-Szemüveg ,kontaktlencse használata esetén ( orvos előírja) a gyakorlati vizsgán tartalék szemüveg bemutatása kötelező.

3.1.20. a vizsgadíjak megfizetésének módja:

A mindenkori vizsgadíjakat a tanuló a vizsga előtt 8 nappal köteles készpénzben a KAV pénztárában befizetni, a 84/2009 (12.30.) KHEM rendelet alapján.

3.1.21. A vezetői engedély kiadása :

A sikeres forgalmi vizsgát követően, ügyfélfogadási időben, személyigazolvánnyal, lakcímkártyával, orvosi igazolással 1 példányával és a Vöröskeresztes vizsgaigazolással fel kell keresni az ország bármely okmányirodáját, ahová a KAV elektronikus úton küldi át a vizsgaigazolást.

A vezetői engedély igénylése az Okmányirodában történik. A vezetői engedélyhez szükséges fényképet helyben készítik el. A vezetői engedély 1-3 héten belül személyesen, vagy postai úton vehető át. Az okmányirodában az igénylő számára adatlapot töltenek ki amellyel Magyarország területén gépjármű vezethető amíg a jogosítvány meg nem érkezik.

Nem magyar állampolgárokat érintően különös tekintettel kell lenni a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírásokra. Különös tekintettel kell lenni továbbá a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/ 2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjára.